Đọc Thơ: Đêm Nay Bác Không Ngủ

Đêm nay Bác không ngủ , thì kệ mẹ Bác đi. ..
Anh đội viên thức dậy
Thấy ba lô mất rồi
Mà sao bác vẫn ngồi
Anh nghi ngờ bác lấy
Bác ơi bác có thấy
Ba lô của cháu không?
Chú làm mất của công
Phải trình lên đảng ủy
Nhưng nghĩ tình đồng chí
Anh bày chú cách này
Nội ngay trong đêm nay
Chôm ba lô thằng khác
Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ánh lửa hồng
Lòng sung sướng mênh mông.
Anh nhập băng của bác. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s