American Idol 15-mùa cuối cùng

American Idol finale season logo.png

Còn đúng 1 tuần lễ nữa là American Idol mùa cuối cùng sẽ bắt đầu . Buổi phát sóng chính thức sẽ như sau :


1/6 Tuyển giọng #1 –tại thành phố Denver & Atlanta
1/7 Tuyển giọng #2 –tại thành phố Little Rock & San Francisco

1/13 Tuyển giọng #3 – tại thành phố Philadelphia
1/14 Tuyển giọng #4

1/20 Tuyển giọng#5
1/21 Tuyển giọng #6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s