American Idol 14- Top 8 Chủ Đề ? Khách mời tư vấn vào tuần sau .

American Idol 1- Cô Kelly Clarkson sẽ là khách mời với tư cách tư vấn . Top 8 sẽ hát ca khúc của cô vào tuần sau .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s